وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
براي انتخاب موضوع پايان نامه مي توانيد به لينك حوزه هاي تخصصي مراجعه نماييد
براي انتخاب موضوع پايان نامه مي توانيد به لينك حوزه هاي تخصصي مراجعه نماييد
عناوين مورد اشاره در لينك حوزه هاي تخصصي براي پايان نامه محور موضوعات پيشنهادي است و مي تواند موضوعات متعدد و متوع و حتي تركيبي ديگري را نيز شامل گردد. همچنين براي تعريف تز كارشناسي ارشد و رساله دكترا ارايه ايده اي جديد و نواورانه با تمركز بر ارايه طرح و مدل نظري و كاربردي ، بهينه سازي كمي ،توسعه تئوري ، توسعه متودولوژي جديد و مدل مفهومي ، تحليل كمي و كيفي و ارزيابي مقايسه اي،  بومي سازي مدل ها و تكنيك ها و اجراي عملياتي روش هاي پيشنهادي مي تواند ملاك عمل باشد.
منبع خبری: -
١٣٩١/١٢/٢٦

طراحی وب سایت © آبادیس