وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
برگزاری دوره های اموزشی حکمرانی داده
برگزاری دوره های اموزشی حکمرانی داده
Data Governance
 

منبع خبری: -
١٤٠١/٠٧/١٨

حکمرانی داده ناظر به فعالیت های تصمیم سازی، تصمیم گیری و نیز توزیع اختیارات در مسائل مرتبط با داده است. به عبارت دیگر حکمرانی داده، سیستمی متشکل از فرآیندهای تصمیم گیری و پاسخگویی با استفاده از فرآیندهای مرتبط با اطلاعات است که مشخص می کند چه کسی می تواند چه اقداماتی را با چه اطلاعاتی در چه زمانی، تحت چه شرایط و مقتضیاتی و با استفاده از چه روشی انجام دهد. به طور کلی حکمرانی داده یک برنامه دو وجهی است. از یک سو، این برنامه به مدیریت داده ها و شیوۀ نظارت و دسترسی به آنها توجه دارد و از سوی دیگر با استفاده از تحلیل های داده محور، اطلاعاتی را در جهت تصمیمات درست و مناسب جهت پیشبرد اهداف کلان کسب و کار کسب وکار ارایه می دهد. شایان ذکر است که اغلب کسب وکارها به نوعی برخی از رویه های حکمرانی داده را به صورت ساختارنیافته اعمال می کنند، حتی اگر برنامه ای به صورت رسمی با عنوان حکمرانی داده در آنها پیگیری نشود


 

طراحی وب سایت © آبادیس