وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
توسعه صنعتی مستلزم ارتقای سطح دانایی است
توسعه صنعتی مستلزم ارتقای سطح دانایی است

منبع خبری: -
١٤٠١/٠٧/١٨

توسعه صنعتی مستلزم ارتقای سطح دانایی است. مساله امروز توسعه صنعت ایران شکاف منابع و امکانات نیست بلکه شکاف دانش و فناوری و اگاهی است
طراحی وب سایت © آبادیس