وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
انتشار کتاب سیستم های مدیریت مقابله با رشوه خواری ISO37001
انتشار کتاب سیستم های مدیریت مقابله با رشوه خواری ISO37001
کتاب سیستم های مدیریت مقابله با رشوه خواری به عنوان یک الگوی سیستماتیک برای مبارزه با بی عدالتی های اقتصادی توسط سازمان بین المللی استاندارد در قالب استاندارد ISO37001  منتشر شد که با توجه به اهمیت موضوع به همت همکاران بنده به فارسی برگردانده شده است امید است نگاه نظام یافته به این پدیده زمینه جلوگیری از بروز فساد را در عرصه مسایل اقتصادی و اجتماعی به نحوی کاربردی فراهم سازد. 
منبع خبری: -
١٣٩٨/٠٩/٢٣

کتاب سیستم های مدیریت مقابله با رشوه خواری به عنوان یک الگوی سیستماتیک برای مبارزه با بی عدالتی های اقتصادی توسط سازمان بین المللی استاندارد در قالب استاندارد ISO37001  منتشر شد که با توجه به اهمیت موضوع به همت همکاران بنده به فارسی برگردانده شده است امید است نگاه نظام یافته به این پدیده زمینه جلوگیری از بروز فساد را در عرصه مسایل اقتصادی و اجتماعی به نحوی کاربردی فراهم سازد. 
طراحی وب سایت © آبادیس