وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس طراحی و توسعه محصول
لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس طراحی و توسعه محصول
1- راهبرد به تعویق انداختن در تولید postponment
2- راهبرد پیمانه ای modularity
3- راهبرد مشترک سازی commonality
4- توسعه خدمات جدید NSD
5- توسعه کسب وکار جدید NBD
6- مدیریت دوره عمر محصول PLM
7- استاندارد سازی محصولات / قطعات
8- پلتفرم مشترک
9- استراتژی توسعه محصول جدید
10- معماری محصول / طراحی محصول
11- مدیریت ریسک توسعه محصول
12- اقتصاد تنوع
13- طراحی برای متنوع سازی DFV
14- طراحی برای تولید / طراحی برای مونتاژ DFM/DFA
15- متناسب سازی انبوه MASS CUSTOMIZATION
16- مدلهای توسعه فناوری / توسعه محصول
17- توسعه نام و نشان تجاری محصولات جدید BRANDING
18- فرایند های توسعه محصول /خدمت
19- بسته بندی محصول
20- تجربیات توسعه محصول / خدمت
21- طراحی به کمک کامپیوتر / تولید به کمک کامپیوتر CAD/CAM
22- راهبردهای ETO/ATO/MTO/MTS
23- الگوی توسعه کسب وکار های START UP
24- الگو های توسعه مراکز شتابدهی ACCELERATOR
25- راهبرد های متمایز سازی در توسعه محصول
26- طراحی برای تعمیر پذیری
27- نرم افزار های توسعه محصول
28- مدل های سنجش تشابه / عدم تشابه محصولات
29- بازار یابی محصولات جدید / خدمات جدید
30- بخش بندی بازار محصولات و خدمات MARKET SEGMENTATION
31-موقعیت یابی محصول PRODUCT POSITIONING
32- متمایز سازی محصول PRODUCT DIFFERENTIATION
33- استراتژی قیمت گذاری PRICING STRATEGY

منبع خبری: -
١٣٩٤/٠٦/٢١

طراحی وب سایت © آبادیس