وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس برنامه ریزی استراتژیک
لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس برنامه ریزی استراتژیک
1- یکپارچه سازی راهبردها در سطوح و لایه های مختلف
2- اقتصاد استراتژی
3- روش ها و رویکرد های سناریو پردازی
4- کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی راهبردی
5- تفکر استراتژیک
6- سازمانهای یادگیرنده
7- راهبردهای توسعه محصول / خدمت
8- تئوری اشوب
9- برنامه ریزی سازمانهای مجازی
10- الگوهای توسعه مزیت رقابتی
11- رویکرد های پیاده سازی استراتژی
12- الگوهای نوین مدیریت استراتژیک
13- روش های هدفگذاری
14- برنامه ریزی مبتنی بر ارزش
15- استراتژی بنگاه های بزرگ
16- استراتژی بنگاه های کوچک و متوسط
17 - استراتژی دوره عمر محصول / کسب و کار
18- استراتژی START UP  ها
19- راهبرد توسعه شبکه های کسب و کار
20- مدل های بلوغ سازمانی
21- استراتژی های توسعه صنعتی - مدل ها و تجربیات
22- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
23- استراتژی اقیانوس ابی
24- الگو های توسعه SBU/ SPU
25- الگو های ایجاد همسویی استراتژیک ALIGNMENT
26- معرفی کاربردی مکاتب استراتژیک
27- الگو های نوین و روند های جدید برنامه ریزی
28- ابزار ها و تکنیک های برنامه ریزی
29 - معرفی نرم افزار های تخصصی برنامه ریزی راهبردی
30- الگو ها و روش های اینده نگاری و اینده پژوهی
31- روش ها و تجربیات طراحی نقشه استراتژیک
32- معرفی پارادایم های برنامه ریزی
33- امایش سرزمینی

منبع خبری: -
١٣٩٤/٠٦/٢٠

طراحی وب سایت © آبادیس