وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
حوزه های تخصصی
 

رديف

حوزه کاری : طراحی، استقرار، مدیریت، مشاوره، اموزش 

1

معماري كسب و كار، معماری داده و اطلاعات و معماری فرایندها

Business, DATA ,information and process Architecture

2

نظام هاي مديريت توليد و عمليات

Production and Operation Management system 

3

مديريت زنجيره تامين و لجستيك

logistics and supply chain management

4

نگهداري و تعميرات

Preventive maintenance 

5

معماري محصول و توسعه محصول جديد 

Product Architecture
new product development(NPD)

6

مديريت سيستم و  مديريت كيفيت 

System Management 
Quality management

 

7تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم 
DIGITAL TRANSFORMATION 
INDUSTRY 4.0

 

برخي محور ها و موضوعات پيشنهادي جهت تعريف پايان نامه و تدوين مقالات علمي:
توضیح :
عناوین مورد اشاره صرفا محور مباحثی است که برای تعریف موضوع تحقیق می تواند مورد استفاده قرار گیرد . بدیهی است موضوعات تحقیق و پایان نامه می بایست با دقت و جزئیات بیشتر، به نحوی هدفمند و توام با نواوری علمی بیان گردد.

 

حوزه برنامه ریزی و معماري كسب و كار :
 1. چگونگي ايجاد يكپارچگي و همراستايي در راهبرد ها، فرايند ها و اطلاعات در كسب و كار ها
 2. کاربرد مباحث نوین در برنامه ریزی ( تئوری اشوب، تئوری بازی، تئوری فاجعه و ...)
 3. الگوی توسعه کسب وکا رهای خرد، کوچک و متوسط sme  ها 
 4. الگوهای توسعه کسب وکارهای بزرگ مقیاس 
 5. توسعه الگوهاي ملي برنامه ريزي و سياست گذاري بخش صنعت،‌معدن و تجارت (‌سياست هاي توسعه صنعتي ، معدني و تجاري)
 6. بازی سازی در حوزه توسعه استراتژی
 7. الگو های توسعه کسب وکار های جدید START UP , ACCELERATOR، کسب وکارهای پلتفرمی و مانند آن
 8. راهبردهای توسعه و تحول انقلاب صنعتی چهارم / تحول دیجیتال / هوشمند سازی در صنعت و کسب وکارها 
 9. الگوهای توسعه صنعتی / امایش سرزمینی / عدالت صنعتی 
 10. مدلسازی اندازه گیری و تعیین شدت یا درجه رقابت/ تبدیل اقیانوس ابی به قرمز در حوزه مدیریت استراتژیک 
حوزه معماری داده، اطلاعات و فرايند ها :
 
 1. طراحی و استقرار نظام های حکمرانی داده و فرایند و فناوری در کسب وکارها
 2. الگوها و روش های مدیریت یکپارچگی داده و فرایند 
 3. برنامه ریزی و بهبود فرایند های کسب وکار PBI
 4. فرایند کاوی / داده کاوی 
 5. معماری داده و مدیریت چرخه عمر اطلاعات 
 6. مدیریت کیفیت داده- طراحی و پیاده سازی نظام 
 7. طراحی نظام و روش های ارزیابی و ممیزی کیفیت و یکپارچگی داده و فرایند و ابزارهای پیاده سازی ان 
 8. مدیریت یکپارچگی داده - طراحی نظام و پیاده سازی ان 
 9. الگوهای مدیریت خدمات فناوری و اطلاعات COBIT. ITIL
 10. الگوها و مدلهای ارزیابی و تحلیل بلوغ داده، فرایند و فناوری 
 11. الگوهای مدیریت داده های حجیم BIG DATA 
 12. الگوهای هوشمندی کسب وکار، تحلیل داده، داده کاوی و یادگیری ماشین در صنایع و کسب وکارهای مختلف 
 13. ارزش زایی جریان داده و فرایند در جهت تحقق اهداف کسب وکار 

حوزه مديريت توليد و عمليات :
 1. توليد بدون كارخانه و توليد مجازي راهكار ها، ابزار ها و سازوكار هاي مديريتي و اجرايي
 2. الگوها و روش های توسعه مزيت رقابتي،‌ چگونگي كاهش هزينه و افزايش كيفيت در محصولات و خدمات
 3. اندازه گيري و مدلسازی درجه انعطافپذيري چابكي  و ناب بودن- هوشمندی  در سازمانها و  فرايند هاي توليدي
 4. راهبرد ها و راهكارهاي بهينه سازي ظرفيت هاي توليدي
 5. الگوها و مدلهای بهینه سازی کاهش چرخه زمانی در تولید 
 6. شكل گيري بنگاههاي بزرگ و توانمند و توسعه ارتباطات و تعاملات شبكه اي و اتحاد هاي راهبردي(JV) في مابين بنگاههاي داخلي و خارجي
 7. روش هاي افزايش توانمندي بنگاه ها و توسعه و تقويت مزيت رقابتي  در سطح كلاس جهاني
 8. الگوهاي نوين مديريتي بنگاه هاي بزرگ ،خرد ،كوچك و متوسط
 9. توسعه الگوهاي كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات
 10. متناسب سازي يكپارچه سازي  و توسعه راهبرد هاي DFM,DFL,DFSC,DFV,DFX  در كسب و كار هاي توليدي
 11. کارخانه هوشمندsmart manufacturing / اتوماسیون و مکانیزاسیون تولید/ هایپر اتوماسیون 
 12. کارخانه متصل CONNECTED FACTORY
 13. الگوهای عملی ناب سازی و چابک سازی در صنعت 
 14. تحول دیجیتال در صنعت/ انقلاب صنعتی چهارم و پنجم 
 15. سیستم های تولید هولونیک -HOLONIC MANUFACTURING SYS
حوزه مديريت زنجيره تامين و لجستيك  :
 1. چگونگي يكپارچه سازي  توليد و تجارت و ديگر اركان زنجيره تامين از ابعاد مختلف راهبرد ها، فرايند ها، اطلاعات و ...
 2. مدلسازي و بهینه سازی ساختار و ارکان و اجزای شبكه تامين، توليد  و توزيع در كسب و كار هاي مختلف (لايه بندي شبكه ، هاب هاي لجستيكي، کراس داک و ...)
 3. راهبرد ها و تكنيك هاي  تامين،  توليد  و توزيع  در مقياس جهاني GSCM/ لجستیک و زنجیره تامین بین المللی 
 4. الگوهاي تشكيل و توسعه شركت هاي 3pl , 4pl  , 5PL
 5. معماری ارکان و مولفه های زنجیره تامین و لجستیک 
 6. توسعه مدل زنجيره ارزش خدمات SERVICE CHAIN MNG
 7. چگونگي ايجاد  و تحول در نظام مديريت ارتباطات تامين كنندگان و مشتريان SRM , CRM
 8. توسعه و بهبود نظام های همکاری و قرارداد در زنجیره تامین 
 9. توسعه مدل هاي لجستيك مستقيم و لجستيك معكوس  در كسب و كار هاي مختلف و در سطوح ملی -بخشی و بنگاهی 
 10. توسعه علمي و كاربردي مدلهاي مديريت زنجيره تامين و لجستيك در كسب و كار هاي مختلف ( صنايع معدني ، کشاورزی ، صنايع توليدي و مونتاژي و ...)
 11. توسعه مدلهاي طراحي براي لجستيك design for logistics ( DFL)
 12. توسعه مدلهاي كسب و كار هاي شبكه اي / الگوی توسعه خوشه ها/ spx  ها 
 13. مدلسازي و مديريت زمان در طول زنجيره تامين - الگو های بهینه ساز ی و کاهش زمان در طول زنجیره
 14. جايگاه نقطه متمايز سازي و متعادل سازي سياست هاي كششي و فشاري در طول زنجيره
 15. توسعه نظام ها و مدلهاي طراحی و توسعه تولید و محصول مبتنی بر زنجيره تامین DESIGN FOR SCM
 16. ارزیابی و تحلیل و اندازه گیری اثر شلاقی در زنجیره تامین 
 17. راهبرد هاي اعتماد سازي در كسب و كار هاي شبكه اي
 18. مديريت و متعادل سازی ظرفيت در طول زنجيره
 19. مديريت مالی زنجيره تامين FSCM/ طراحی و توسعه روش های جدید تامین مالی زنجیره ای SCF
 20. طراحی و کاربرد فناوري هاي نوين و هوشمندی در طول زنجيره تامین و لجستیک 
 21. مدیریت ارتباطات توسعه یافته XRM
 22. مدیریت ارتباطات شرکا PARTNER R.M
 23. سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک logistics management information system =LMIS
 24. توسعه الگو های لجستیک و زنجیره تامین در سیستم های کارگاهی، پروژه ای و EPC
 25. مدل سازی و بهینه سازی سیستم های لجستیک و زنجیره تامین در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 26. مدلسازی و بهینه سازی سیستم های لجستیک و زنجیره تامین در صنعت سلامت
 27. مدلسازی و بهینه سازی سیستم های لجستیک و زنجیره تامین در صنعت بیمه و بانک
 28. لجستیک و زنجیره تامین در شرایط بحران  و بلایای طبیعی
 29. مدلهای عارضه یابی / ارزیابی و سنجش بلوغ و تعالی لجستیک و زنجیره تامین
 30. مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین و لجستیک اقلام خطرناک
 31. مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین اقلام با عمر کوتاه ( مثل گل و مواد فساد پذیر و ...)
 32. مدلسازی و بهینه سازی لجستیک گرم
 33. کاربردهای اینترنت اشیا در زنجیره تامین
 34. کاربردهای بلاک چین در زنجیره تامین 
 35. مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین گردشگری و صنعت توریسم
 36. مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین فرودگاهی
 37. مدل سازی و بهینه سازی لجستیک شهری
 38. مدیریت داده های حجیم در زنجیره تامین 
 39. الگوها و روش های طراحی وتوسعه محصول جدید NPD در انطباق با زنجیره تامین 
 40. الگوهای توسعه زنجیره تامین هوشمند و SCM4.0 در چارچوب IND4.0
 41. الگوهای تغذیه خطوط تولید و روش های بهبود و بهینه سازی انها 
 42. حکمرانی تامین - SOURCING GOVERNANCE 
 43. زنجیره تامین به عنوان خدمت SCas
حوزه نگهداری و تعميرات :
 1. سيستم هاي نگهداري و تعميرات هوشمند ، ناب و چابک  
 2. توسعه سيستم هاي نت مجازي، سیستم های مدیریت نت کامپیوتری CMMS
 3. طراحي نظام مديريت يكپارچه نت (در تعامل با ديگر نظام هاي توليد،كيفيت ،طراحي محصول ،طراحي كارخانه و ...)
 4. نت مبتني بر قابليت اطمينان ، مدلها و تكنيك ها( RELIABILITY CENTRED MAINTENANCE )  RCM
 5. طراحي و پياده سازي نظام سنجش و پايش عملكرد  و اثر بخشی نت
 6. رويكردهاي جديد برنامه ريزي و مديريت نت، استراتژي ها و تكنيك ها
 7. توسعه مدلهای بهینه سازی نگهداری و تعمیرات
 8. نت جهاني WCM
 9. نظام های مدیریت  خوردگی در صنعت 
 10. مديريت چرخه عمر اموال و دارايي ها، سياست ها ،راهبرد ها و تكنيك ها ASSET MNG .
 11. تاثیر تحولات فناوری و انقلاب صنعتی چهارم بر نگهداری و تعمیرات
 12. ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT سیستم های مدیریت اموال سازمانی 
حوزه معماري محصول  و توسعه محصول جديد :
 1. استراتژی های توسعه محصولات و خدمات جدید در کسب وکارهای مختلف 
 2. مدلسازي توسعه سكو يا پلتفرم در صنايع مختلف و تبيين و تفسير اصول و قواعد مربوطه
 3. توسعه و تبيين سياست هاي مديريت تنوع اقلام در واحدهاي صنعتي  و طراحي براي متنوع سازي محصولات  DFV
 4. چگونگي اجراي راهبرد هاي متناسب سازي انبوه  MASS CUSTOMIZATION  در كسب و كار هاي مختلف
 5. چگونگي اجراي راهبرد هاي تاخير در توليد  POSTPONMENT ، تبيين و تفسير اصول و قواعد مربوطه
 6. چگونگي توسعه محصول جديد در صنايع مختلف  NPD ، فرايند ها ، راهبرد ها ، تكنيك ها و ...
 7. چگونگي توسعه كسب و كار هاي جديد NBD و توسعه خدمات جديد NSD راهبرد ها،ملاحظات اقتصادي و تجاري و تكنيك ها
 8. مديريت چرخه عمر محصول PLM  تكنيك ها و راهبرد ها و  تبيين و تفسير اصول و قواعد مربوطه
 9. طراحي روش تعيين ميزان تشابه و عدم تشابه  در محصولات و مولفه هاي مختلف
 10. الگوهای معماری محصول و بهینه سازی تکنیک ها و روش های مربوطه 
 11. چگونگي معماري محصولات ماژولار و تعيين درجه ماژولاريتي اجزا  و قطعات ، تبيين و تفسير اصول و قواعد مربوطه
 12. چگونگي اجراي راهبرد هاي مشترك سازي متناسب سازي انبوه-متمایز سازی- تعویق در تولید استاندارد سازي و ... در صنعت
 13. الگو های توسعه پلتفرم و تعداد و ترکیب بهینه انها در کسب وکار های مختلف
 14. استراتژي هاي نواوري در توسعه محصول ، توسعه كسب و كار و توسعه خدمات جديد
 15.  بهینه سازی توسعه محصول
 16. اندازه گيري و مدلسازي ريسك توسعه محصول جديد و روشهاي مديريت ان
 17. تبيين و توسعه مدلهاي طراحي براي تعالي DFX در ارتباط با معماري محصول و توسعه محصول جديد
 18. مدلسازی اقتصاد تنوع و ارتباط ان با اقتصاد مقیاس در تولید محصولات  ECONOMY OF SCOPE & SCALE
 19. الگوها و مدلهای تجاری سازی محصولات و خدمات LUNCH PLAN
 20. تحلیل و بررسی مولفه های اقتصادی و تجاری توسعه محصول جدید ( سیاست های قیمت گذاری، برندینگ، بسته بندی و ...)
 21. مدلسازی موقعیت یابی  و قیمت گذاری محصولات جدید در بازار
 22. توسعه محصولات و فناوری های دیجیتال 
 23. الگوهای توسعه و تحول کسب وکارهای پلتفرمی 
حوزه مديريت سيستم و مديريت كيفيت :
 1. مديريت كيفيت در بخش خدمات، راهبرد ها روش ها و تكنيك ها
 2. توسعه مدلهاي تلفيقي و تركيبي از ابزار ها و تكنيك هاي  مديريت كيفيت و بهره وري
 3. طراحي و توسعه مدلهايي براي اندازه گيري و پايش درجه كيفي محصولات و خدمات
 4. الگوها، مدل ها و راهبردهای توسعه و بهبود ارزیابی و سنجش و پایش بهره وری
 5. مدلسازي، ارزيابي و اندازه گيري درجه ارزش، محصولات ، خدمات ، فرايند ها و ...
 6. مدیریت و مهندسی هزینه های کیفیت 
 7. طراحی و تدوین استانداردهای کیفی و تخصصی 
 8. مدیریت کیفیت فرایند/ مدیریت کیفیت اطلاعات 
 9. و ....
 سایر محورهای نواورانه و فناورانه ( صرفا با تمرکز بر مباحث و کاربرد های صنعتی و حوزه دانشی مهندسی صنایع )
1- حوزه اینترنت اشیا IOT
2- پرینتر های سه بعدی 3D PRINTER
3- مدیریت داده های بزرگ BIG DATA
4- رایانش ابری CLOUD COMPUTING
5-جمع سپاری CROWD SOURCING
6- کارخانه متصل CONNECTED FACTORY
7-مدیریت تجربه مشتری CUSTOMER EXPERIENCE MNG
8- کسب وکار های مبتنی بر رایانش ابری CLOUD BUSINESS
9- کسب وکار های مبتی بر فناوری مالی  FINTECH
10- علم داده DATA SCIENCE
11- واقعیت مجازی VIRTUAL REALITY
12- هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE
13-روباتیک ROBATICS
14- فناوری بلاک چین BLOCKCHAIN
15- انقلاب صنعتی چهارم INDUSTRY 4 
16- سیستم های سایبر- فیزیک CYBER PHYSICAL SYSTEMS
17- اینترنت افراد IOP
18- اینترنت خدمات IOS
19- جهان هوشمند SMART WORLD
20- یادگیری ماشین   MACHIN LEARNING 
21- انقلاب صنعتی پنجم Ind5.0
22- متاورس 
23- کسب وکارهای پلتفرمی business platform
24- تحول دیجیتال - digital transformation


 


 
توضيح مهم  :

موارد فوق الذكر محور موضوعات پيشنهادي است و مي تواند موضوعات متعدد و متنوع و حتي تركيبي ديگري را نيز شامل گردد. همچنين براي تعريف تز كارشناسي ارشد  و دكترا  ارايه ايده اي جديد و نواورانه با تمركز بر ارايه طرح و مدل نظري و كاربردي ، بهينه سازي كمي ،توسعه تئوري ، توسعه متودولوژي جديد و مدل مفهومي ، تحليل كمي و كيفي و ارزيابي مقايسه اي،  بومي سازي مدل ها و تكنيك ها و اجراي عملياتي روش هاي پيشنهادي مي تواند ملاك عمل باشد.

برخی راهبردهای توسعه ایده برای موضوع تحقیق و پایان نامه:

•        جدید بودن و منحصربفردبودن:ارایه ایده ، تئوری  و یا یک مدل یا نظریه جدید و بدیع

•        تغییر مدل ذهني : كنار گذاشتن تفكرات قبلي  و باز اندیشی مجدد در خصوص پدیده مورد بررسی

•        ابعاد:روي چندين بعد فکرکردن، ابعاد جدیدی را به مساله اضافه کردن

•        سمت و سو: درجهت ديگري هم به مسئله فکرکردن

•        درهم تنيدن: ايده هاي مختلف، ابزار ها و تکنیک های مختلف را به هم پيوند دادن

•        بخش بخش کردن: جزء جزء کردن ايده به بخش هاي مختلف و بررسی تاثیر هر یک و نیز اثرات متقابل انها

•        اصلاحات: انجام بهبود  و تنظيمات روي ايده موجود در جهت بهتر شده نتایج روش کار و مانند ان  

•        مشابهت: استفاده و بهره برداری از الگو ها و موقعيت هاي مشابه ديگر برای تحلیل و حل مساله مورد نظر

•        و مانند  ان .....
طراحی وب سایت © آبادیس