وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
حوزه های تخصصی
 

رديف

موضوع

1

معماري كسب و كار، اطلاعات و فرایندها

Business, information and process Architecture

2

نظام هاي مديريت توليد و عمليات

Production and Operation Management system 

3

مديريت زنجيره تامين و لجستيك

logistics and supply chain management

4

نگهداري و تعميرات

Preventive maintenance 

5

معماري محصول و توسعه محصول جديد 

Product Architecture
new product development(NPD)

6

مديريت سيستم و  مديريت كيفيت 

System Management 
Quality management

 

 

برخي محور ها و موضوعات پيشنهادي جهت تعريف پايان نامه و تدوين مقالات علمي:
توضیح :
عناوین مورد اشاره صرفا محور مباحثی است که برای تعریف موضوع تحقیق می تواند مورد استفاده قرار گیرد . بدیهی است موضوعات تحقیق و پایان نامه می بایست با دقت و جزئیات بیشتر، به نحوی هدفمند و توام با نواوری علمی بیان گردد.

 

حوزه معماري كسب و كار، اطلاعات و فرايند ها :
 1. توسعه ابزار ها ،تكنيك ها و كاربرد هاي فناوري اطلاعات در توليد و تجارت
 2. توسعه شبكه هاي كسب و كار  چگونگي ،ايجاد هماهنگي  و هم افزايي اركان شبكه ، روش هاي برنامه ريزي و مديريت ان
 3. چگونگي ايجاد يكپارچگي و همراستايي در راهبرد ها ، فرايند ها و اطلاعات در كسب و كار ها
 4. اندازه گيري و مدلسازی درجه يكپارچگي سازمانها و  فرايند هاي كسب و كار
 5. الگوهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات COBIT/ ITIL
 6. حکمرانی فناوری و اطلاعت 
 7. مدیریت یکپارچگی و کیفیت داده و فرایند 
 8. مدیریت فرایندهای کسب وکار
 9. مدیریت چرخه عمر داده و اطلاعات 
 10. توسعه الگو ها و مدل های برنامه ریزی برای موضوعات و کسب وکار های خاص ( بخش خدمات، سازمانهای مجازی ، و...)
 11. مباحث نوین در برنامه ریزی ( تئوری اشوب، تئوری بازی، تئوری فاجعه و ...)
 12. توسعه الگوها و متدولوژي هاي یکپارچه معماري سازماني ، فرايندي و اطلاعات و فناوری 
 13. الگوی توسعه کسب وکا رهای خرد، کوچک و متوسط sme  ها 
 14. الگوهای توسعه کسب وکارهای بزرگ مقیاس 
 15. توسعه و متناسب سازي مدلهاي بلوغ و سنجش و پايش امادگی و قابليت  فرايند در سطوح و حوزه هاي مختلف كسب و كار ها
 16. توسعه الگوهاي ملي برنامه ريزي و سياست گذاري بخش صنعت،‌معدن و تجارت (‌سياست هاي توسعه صنعتي ، معدني و تجاري)
 17. اقتصاد استراتژی
 18. بازی سازی در حوزه توسعه استراتژی
 19. الگو های توسعه کسب وکار های جدید START UP , ACCELERATOR و مانند آن
 20. راهبردهای توسعه و تحول انقلاب صنعتی چهارم / تحول دیجیتال 
 21. الگوهای توسعه صنعتی / امایش سرزمینی / عدالت صنعتی 
 22. مدلسازی اندازه گیری و تعیین شدت یا درجه تبدیل اقیانوس ابی به قرمز در حوزه مدیریت استراتژیک 
حوزه مديريت توليد و عمليات :
 1. توليد بدون كارخانه و توليد مجازي راهكار ها ، ابزار ها و سازوكار هاي مديريتي و اجرايي
 2.  ترويج و نهادينه سازي الگو ها و نظامهاي جديد مديريت توليد و تجارت در سطح استاندارد هاي جهاني
 3. توسعه مزيت رقابتي ،چگونگي كاهش هزينه و افزايش كيفيت در محصولات و خدمات
 4. اندازه گيري و مدلسازی درجه انعطافپذيري چابكي  و ناب بودن  در سازمانها و  فرايند هاي توليدي
 5. راهبرد ها و راهكارهاي بهينه سازي ظرفيت هاي توليدي
 6. شكل گيري بنگاههاي بزرگ و توانمند و توسعه ارتباطات و تعاملات شبكه اي و اتحاد هاي راهبردي(JV) في مابين بنگاههاي داخلي و خارجي
 7. روش هاي افزايش توانمندي بنگاه ها و توسعه و تقويت مزيت رقابتي  در سطح كلاس جهاني
 8. الگوهاي نوين مديريتي بنگاه هاي بزرگ ،خرد ،كوچك و متوسط
 9. توسعه الگوهاي كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات
 10. متناسب سازي يكپارچه سازي  و توسعه راهبرد هاي DFM,DFL,DFSC,DFV,DFX  در كسب و كار هاي توليدي
 11. کارخانه هوشمندsmart manufacturing 
حوزه مديريت زنجيره تامين و لجستيك  :
 1. چگونگي يكپارچه سازي  توليد و تجارت و ديگر اركان زنجيره تامين از ابعاد مختلف راهبرد ها ، فرايند ها ، اطلاعات و ...
 2. مدلسازي و بهینه سازی ساختار و ارکان و اجزای شبكه تامين، توليد  و توزيع در كسب و كار هاي مختلف (لايه بندي شبكه ، هاب هاي لجستيكي، کراس داک و ...)
 3. راهبرد ها و تكنيك هاي  تامين،  توليد  و توزيع  در مقياس جهاني GSCM
 4. الگوهاي تشكيل و توسعه شركت هاي 3pl , 4pl  , 5PL
 5. معماری زنجیره تامین 
 6. چگونگي طراحي و توسعه و پياده سازي  زنجيره هاي تامين سرد ، سبز ، ناب ، چابك و ....
 7. توسعه مدل زنجيره ارزش خدمات SERVICE CHAIN MNG
 8. چگونگي ايجاد  و تحول در نظام مديريت ارتباطات تامين كنندگان و مشتريان SRM , CRM
 9. توسعه و بهبود نظام های همکاری در زنجیره تامین 
 10. توسعه مدل هاي لجستيك مستقيم و لجستيك معكوس  در كسب و كار هاي مختلف و در سطوح ملی -بخشی و بنگاهی 
 11. شناسايي  و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در طول زنجيره
 12. توسعه علمي و كاربردي مدلهاي مديريت زنجيره تامين و لجستيك در كسب و كار هاي مختلف ( صنايع معدني ، کشاورزی ، صنايع توليدي و مونتاژي و ...)
 13. توسعه مدلهاي طراحي براي لجستيك design for logistics ( DFL)
 14. طراحي نظام ارزيابي عملكرد زنجيره تامين ويژه كسب و كار هاي مختلف
 15. طراحي مدلهاي مرجع فرايندي زنجيره تامين ويژه كسب و كارهاي مختلف
 16. توسعه مدلهاي كسب و كار هاي شبكه اي / الگوی توسعه خوشه ها/ spx  ها 
 17. مدلسازي و مديريت زمان در طول زنجيره تامين - الگو های بهینه ساز ی و کاهش زمان در طول زنجیره
 18. مدلسازي و بهینه سازی کانالهای تامین و توزیع در طول زنجيره
 19. جايگاه نقطه متمايز سازي و متعادل سازي سياست هاي كششي و فشاري در طول زنجيره
 20. توسعه نظام ها و مدلهاي طراحی و توسعه تولید و محصول مبتنی بر زنجيره تامین DESIGN FOR SCM
 21. راهبرد هاي اعتماد سازي در كسب و كار هاي شبكه اي
 22. مديريت و متعادل سازی ظرفيت در طول زنجيره
 23. مديريت مالی زنجيره تامين FSCM
 24. فناوري هاي نوين در طول زنجيره ، روند ها و كاربرد هاي انها
 25. مدیریت ارتباطات توسعه یافته XRM
 26. مدیریت ارتباطات شرکا PARTNER R.M
 27. سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک logistics management information system =LMIS
 28. توسعه الگو های لجستیک و زنجیره تامین در سیستم های کارگاهی، پروژه ای و EPC
 29. مدل سازی و بهینه سازی سیستم های لجستیک و زنجیره تامین در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 30. مدلسازی و بهینه سازی سیستم های لجستیک و زنجیره تامین در صنعت سلامت
 31. مدلسازی و بهینه سازی سیستم های لجستیک و زنجیره تامین در صنعت بیمه و بانک
 32. لجستیک بین الملل، تئوری ها و مدل های بهینه سازی
 33. لجستیک و زنجیره تامین در شرایط بحران  و بلایای طبیعی
 34. مدلهای عارضه یابی و تعالی لجستیک و زنجیره تامین
 35. مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین و لجستیک اقلام خطرناک
 36. مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین اقلام با عمر کوتاه ( مثل گل و مواد فساد پذیر و ...)
 37. مدلسازی و بهینه سازی لجستیک گرم
 38. کاربردهای اینترنت اشیا در زنجیره تامین
 39. کاربردهای بلاک چین در زنجیره تامین 
 40. مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین گردشگری و صنعت توریسم
 41. مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین فرودگاهی
 42. مدل ها و الگوهای توسعه زنجیره تامین الکترونیکی eSCM
 43. مدل سازی و بهینه سازی لجستیک شهری
حوزه نگهداری و تعميرات :
 1. سيستم هاي نگهداري و تعميرات هوشمند ، ناب و چابک
 2. توسعه سيستم هاي نت مجازي ، سیستم های مدیریت نت کامپیوتری CMMS
 3. طراحي نظام مديريت يكپارچه نت (در تعامل با ديگر نظام هاي توليد،كيفيت ،طراحي محصول ،طراحي كارخانه و ...)
 4. نت مبتني بر قابليت اطمينان ، مدلها و تكنيك ها( RELIABILITY CENTRED MAINTENANCE )  RCM
 5. طراحي و پياده سازي نظام سنجش و پايش عملكرد  و اثر بخشی نت
 6. رويكردهاي جديد برنامه ريزي و مديريت نت ، استراتژي ها و تكنيك ها
 7. توسعه مدلهای بهینه سازی نگهداری و تعمیرات
 8. نت جهاني WCM
 9. مديريت چرخه عمر اموال و دارايي ها ، سياست ها ،راهبرد ها و تكنيك ها ASSET MNG .
حوزه معماري محصول  و توسعه محصول جديد :
 1. طراحي و توسعه الگوهاي توسعه محصول جديد با عنايت به ملاحظات فني ، اقتصادي ،‌تجاري و ...
 2. استراتژی های توسعه محصولات و خدمات 
 3. مدلسازي توسعه سكو يا پلتفرم در صنايع مختلف و تبيين و تفسير اصول و قواعد مربوطه
 4. توسعه و تبيين سياست هاي مديريت تنوع اقلام در واحد هاي صنعتي  و طراحي براي متنوع سازي محصولات  DFV
 5. چگونگي اجراي راهبرد هاي متناسب سازي انبوه  MASS CUSTOMIZATION  در كسب و كار هاي مختلف
 6. چگونگي اجراي راهبرد هاي تاخير در توليد  POSTPONMENT ، تبيين و تفسير اصول و قواعد مربوطه
 7. چگونگي توسعه محصول جديد در صنايع مختلف  NPD  ، فرايند ها ، راهبرد ها ، تكنيك ها و ...
 8. چگونگي توسعه كسب و كار هاي جديد NBD و توسعه خدمات جديد NSD راهبرد ها ،ملاحظات اقتصادي و تجاري و تكنيك ها
 9. مديريت چرخه عمر محصول PLM  تكنيك ها و راهبرد ها و  تبيين و تفسير اصول و قواعد مربوطه
 10. طراحي روش تعيين ميزان تشابه و عدم تشابه  در محصولات و مولفه هاي مختلف
 11. الگوهای معماری محصول بهینه سازی تکنیک ها و ورش های مربوطه 
 12. چگونگي معماري محصولات ماژولار و تعيين درجه ماژولاريتي اجزا  و قطعات ، تبيين و تفسير اصول و قواعد مربوطه
 13. چگونگي اجراي راهبرد هاي مشترك سازي متناسب سازي استاندارد سازي و ... در صنعت
 14. الگو های توسعه پلتفرم و تعداد و ترکیب بهینه انها در کسب وکار های مختلف
 15. استراتژي هاي نواوري در توسعه محصول ، توسعه كسب و كار و توسعه خدمات جديد
 16. الگوها و مدلهای بهینه سازی توسعه محصول
 17. اندازه گيري و مدلسازي ريسك توسعه محصول جديد و روشهاي مديريت ان
 18. تبيين و توسعه مدلهاي طراحي براي تعالي DFX در ارتباط با معماري محصول و توسعه محصول جديد
 19. مدلسازی اقتصاد تنوع و ارتباط ان با اقتصاد مقیاس در تولید محصولات  ECONOMY OF SCOPE & SCALE
 20. تحلیل و بررسی مولفه های اقتصادی و تجاری توسعه محصول جدید ( سیاست های قیمت گذاری، برندینگ، بسته بندی و ...)
 21. مدلسازی موقعیت یابی محصولات جدید در بازار
 22. توسعه محصولات و فناوری های دیجیتال 
حوزه مديريت سيستم و مديريت كيفيت :
 1. مديريت كيفيت در بخش خدمات ، راهبرد ها روش ها و تكنيك ها
 2. توسعه مدلهاي تلفيقي و تركيبي از ابزار ها و تكنيك هاي  مديريت كيفيت و بهره وري
 3. طراحي و توسعه مدلهايي براي اندازه گيري و پايش درجه كيفي محصولات و خدمات
 4. الگوها، مدل ها و راهبردهای توسعه و بهبود ارزیابی و سنجش و پایش بهره وری
 5. مدلسازي، ارزيابي و اندازه گيري درجه ارزش ، محصولات ، خدمات ، فرايند ها و ...
 6. بهبود فرایند های کسب وکار BPI
 7. مدل ها، روش ها و ابزار های یکپارچه سازی فرایند ها PROCESS INTEGRATION
 8. طراحی و تدوین استانداردهای کیفی و تخصصی 
 9. و ....
 سایر محور ها ( صرفا با تمرکز بر مباحث و کاربرد های حوزه مهندسی صنایع )
1- حوزه اینترنت اشیا IOT
2- پرینتر های سه بعدی 3D PRINTER
3- مدیریت داده های بزرگ BIG DATA
4- رایانش ابری CLOUD COMPUTING
5-جمع سپاری CROWD SOURCING
6- تجارت الکترونیک و کسب وکار الکترونیک - EC-EB
7-مدیریت تجربه مشتری CUSTOMER EXPERIENCE MNG
8- کسب وکار های مبتنی بر رایانش ابری CLOUD BUSINESS
9- کسب وکار های مبتی بر فناوری مالی  FINTECH
10- علم داده DATA SCIENCE
11- واقعیت مجازی VIRTUAL REALITY
12- هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE
13-روباتیک ROBATICS
14- فناوری بلاک چین BLOCKCHAIN

15- انقلاب صنعتی چهارم INDUSTRY 4 
16- سیستم های سایبر- فیزیک CYBER PHYSICAL SYSTEMS
17- اینترنت افراد IOP
18- اینترنت خدمات IOS
19- جهان هوشمند SMART WORLD

 


 
توضيح مهم  :

موارد فوق الذكر محور موضوعات پيشنهادي است و مي تواند موضوعات متعدد و متنوع و حتي تركيبي ديگري را نيز شامل گردد. همچنين براي تعريف تز كارشناسي ارشد  و دكترا  ارايه ايده اي جديد و نواورانه با تمركز بر ارايه طرح و مدل نظري و كاربردي ، بهينه سازي كمي ،توسعه تئوري ، توسعه متودولوژي جديد و مدل مفهومي ، تحليل كمي و كيفي و ارزيابي مقايسه اي،  بومي سازي مدل ها و تكنيك ها و اجراي عملياتي روش هاي پيشنهادي مي تواند ملاك عمل باشد.

برخی راهبردهای توسعه ایده برای موضوع تحقیق و پایان نامه:

•        جدید بودن و منحصربفردبودن:ارایه ایده ، تئوری  و یا یک مدل یا نظریه جدید و بدیع

•        تغییر مدل ذهني : كنار گذاشتن تفكرات قبلي  و باز اندیشی مجدد در خصوص پدیده مورد بررسی

•        ابعاد:روي چندين بعد فکرکردن، ابعاد جدیدی را به مساله اضافه کردن

•        سمت و سو: درجهت ديگري هم به مسئله فکرکردن

•        درهم تنيدن: ايده هاي مختلف، ابزار ها و تکنیک های مختلف را به هم پيوند دادن

•        بخش بخش کردن: جزء جزء کردن ايده به بخش هاي مختلف و بررسی تاثیر هر یک و نیز اثرات متقابل انها

•        اصلاحات: انجام بهبود  و تنظيمات روي ايده موجود در جهت بهتر شده نتایج روش کار و مانند ان  

•        مشابهت: استفاده و بهره برداری از الگو ها و موقعيت هاي مشابه ديگر برای تحلیل و حل مساله مورد نظر

•        و مانند  ان .....
طراحی وب سایت © آبادیس